Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Η γέφυρα Τ1 διέρχεται άνω της οδού Λαγκαδά με σημαντική λοξότητα (α = 40ο), γεγονός που οδηγεί σε ανάγκη κεντρικού ανοίγματος για το φορέα, της τάξης των 53m. Διαθέτει 6 ανοίγματα 34.00+34.00+36.00+52.95+45.00+30.00m, συνολικού μήκους 231.95m. Ο φορέας είναι συνεχής, χυτός επί τόπου, και κατασκευάζεται σε 3 φάσεις, πάνω σε ικριώματα βαρέος τύπου, με εγκάρσια και διαμήκη προένταση. Η διατομή του καταστρώματος είναι μορφής κιβωτίου ύψους 2.60m, από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Το πλάτος της γέφυρας, μεταξύ των πεζοδρομίων, κυμαίνεται από 10.00m σε 12.69m και το πλάτος κάθε πεζοδρομίου ανέρχεται σε 1.60m.

Τα κεντρικά μεσόβαθρα εκατέρωθεν της οδού Λαγκαδά, είναι μονολιθικά συνδεδεμένα με το φορέα, ενώ τα λοιπά μεσόβαθρα φέρουν στις κεφαλές τους εφέδρανα σημειακού τύπου. Τα μεσόβαθρα, διαστάσεων 2.50x1.80m, διαμορφώνονται με ελλειπτική διατομή, με τη μεγάλη τους πλευρά κάθετα στον άξονα του τεχνικού.

Η θεμελίωση διαμορφώνεται με ομάδες πασσάλων Φ150 για τα μεσόβαθρα και Φ120 για τα ακρόβαθρα που είναι συνδεδεμένοι με άκαμπτο κεφαλόδεσμο.