Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Ο φορέας είναι συνεχής, χυτός επί τόπου, και κατασκευάζεται σε 3 φάσεις, πάνω σε ικριώματα βαρέος τύπου, με εγκάρσια και διαμήκη προένταση. Διαθέτει 5 ανοίγματα 28.50+39.50+39.50+36.00+23.50m, συνολικού μήκους 167.00m. Η διατομή του καταστρώματος είναι μορφής κιβωτίου ύψους 2.10m, από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Το πλάτος της γέφυρας, μεταξύ των πεζοδρομίων, κυμαίνεται από 12.50m σε 15.28m και το πλάτος κάθε πεζοδρομίου ανέρχεται σε 1.60m.

Τα κεντρικά μεσόβαθρα είναι μονολιθικά συνδεδεμένα με το φορέα, ενώ τα λοιπά μεσόβαθρα φέρουν στις κεφαλές τους εφέδρανα σημειακού τύπου. Τα μεσόβαθρα, διαστάσεων 2.50x1.80m, διαμορφώνονται με ελλειπτική διατομή, με τη μεγάλη τους πλευρά κάθετα στον άξονα του τεχνικού.

Η θεμελίωση διαμορφώνεται με ομάδες πασσάλων Φ120 που είναι συνδεδεμένοι με άκαμπτο κεφαλόδεσμο.