Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

port 1

Η γέφυρα διαμορφώνεται από έναν ευθύγραμμο συνεχή φορέα 5 ανοιγμάτων (30.00+ 43.00+ 43.00+ 43.00m+ 30.00m), συνολικού μήκους 189.00m.Το κατάστρωμα είναι προεντεταμένο με διατομή ευρείας πλακοδοκού ύψους 0.90m στα ανοίγματα και 1.80m στις θέσεις των μεσοβάθρων. Το πλάτος της γέφυρας, μεταξύ των πεζοδρομίων, ανέρχεται σε 2x4.00m=8.00m και το πλάτος κάθε πεζοδρομίου σε 2.00m.

Περισσότερα...

agras

Η κοιλαδογέφυρα διαμορφώνεται με ένα συνεχή φορέα τριών ανοιγμάτων, με δύο μόνο μεσόβαθρα, για την ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων εντός της κοίτης του Άγρα. Οι διαστάσεις των ανοιγμάτων, μετρούμενες επί του άξονα της γέφυρας, είναι 72.5+121+72.5m.Ο φορέας διαμορφώνεται με μονοκύψελο κιβώτιο μεταβλητού ύψους, με μονολιθική σύνδεση στα δύο μεσόβαθρα και έδραση επί εφεδράνων σημειακού τύπου στα άκρα.

Περισσότερα...

agr sym

 Πρόκειται για σύμμικτη γέφυρα ενός αμφιέρειστου ανοίγματος, συνολικού μήκους 42.48m μετρούμενο στον άξονα της οδού.Το κατάστρωμα συντίθεται από συγκολλητή χαλύβδινη κιβωτοειδή διατομή. 

Περισσότερα...

kot 1

Η γέφυρα αποτελείται από ένα αμφιέρειστο άνοιγμα θεωρητικού μήκους 32.60m. Η διατομή συντίθεται από προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκούς, πρόπλακες πάχους 80cm και χυτή επί τόπου πλάκα πάχους 20cm. Το κατάστρωμα αποτελείται από 6 δοκούς, μήκους 34.20m. Το συνολικό πλάτος της γέφυρας ανέρχεται σε 15.00m.

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 2