Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Πρόκειται για τη μελέτη εφαρμογής της σιδηροδρομικής γέφυρας ΣΓ26 της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Η γέφυρα έχει συνολικό μήκος 404.8m και αποτελεί τμήμα της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων του τμήματος Λιανοκλάδι-Δομοκός.

Ο φορέας αποτελείται από τρία αμφιέρειστα τοξωτά ανοίγματα, εκ των οποίων τα δύο ακράια έχουν μήκος 126.85m, ενώ το μεσαίο άνοιγμα έχει μήκος 151.10m. Η μορφή των τόξων είναι παραβολοειδής, ενώ το ύψος τους ισούται με 25.08m στην περίπτωση των ακραίων ανοιγμάτων  και με 29.64m στην περίπτωση του μεσαίου ανοίγματος.

Το κατάστρωμα είναι μία σύμμικτη διατομή που αποτελείται από δύο μεταλλικά κύρια δοκάρια κιβωτοειδούς διατομής ύψους 2.90m, εγκάρσιες μεταλλικές διαδοκίδες και πλάκα σκυροδέματος. Η διατομή των τόξων είναι κοίλη κυκλική διατομή με εξωτερική διάμετρο Φ1800mm, ενώ τα καλώδια ανάρτησης είναι κυκλικής διατομής, διαμέτρου Φ 180 mm από δομικό χάλυβα.Η μέθοδος κατασκευής της γέφυρας είναι αυτή της σταδιακής προώθησης.

Τα δύο μεσόβαθρα έχουν διατομή κιβωτοειδούς μορφής μεταβαλλόμενου πλάτους με διάκενα και η θεμελίωσή τους αποτελείται από φρέατα βάθους 18m, ενώ η θεμελίωση των ακροβάθρων γίνεται σε ομάδες πασσάλων.

Στο αντικείμενο της μελέτης εφαρμογής περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

-        Μελέτη προσωρινών μεσοβάθρων.

-        Μελέτη προώθησης καταστρώματος.

-        Μελέτη προπαραμορφώσεων ελκυστήρων και τόξου.

-        Μελέτη σειράς τάνυσης και δυνάμεων τάνυσης αναρτήρων.

-        Μελέτη εφεδράνων σεισμικής μόνωσης και υδραυλικών αποσβεστήρων με εφαρμογή χρονοϊστορίας.

-        Μελέτη αντιβανδαλιστικής προστασίας αναρτήρων.

-        Σχέδια κοπής για το σύνολο του φορέα καθώς και των προσωρινών μεσοβάθρων.

-        Μελέτη κλίνης συναρμολόγησης.

-        Μελέτη μηχανισμού προώθησης (Rockers ολίσθησης, δοκός προώθησης).