Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Η μελέτη αφορά στο σχεδιασμό της άνω διάβασης αυτοκινητόδρομου Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής στη Χ.Θ.: 0+825. Ο φορέας αποτελείται από ένα κεντρικό συνεχές τμήμα, μορφής πλάκας με κυλινδρικά κενά ολικού μήκους 46.61 m και δύο αμφιέρειστα τμήματα ένθεν και ένθεν του κεντρικού, μήκους 17.31 m και 16.95 m αντίστοιχα. (Μετρούμενα στον άξονα των φορέων).

Οι πλάκες παρακολουθούν τη διαμόρφωση του καταστρώματος στον χώρο, οπότε διαμορφώνονται με στρεβλότητα, η οποία όμως δεν πρόκειται να είναι ορατή λόγω του μικρού πάχους των φορέων σε σχέση με τα ελεύθερα ύψη και τα ανοίγματα. Οι φορείς προεντείνονται κατά την έννοια του άξονα κίνησης, ενώ κατά την εγκάρσια οπλίζονται συμβατικά.

Τα μεσόβαθρα αποτελούνται από πλαίσια στύλων κυλινδρικής διατομής με διάμετρο 160 cm, οι κεφαλές των οποίων συνδέονται με τη δοκό έδρασης του φορέα ως ζύγωμα. Οι δοκοί έδρασης διαμορφώνονται με κατάλληλη εγκάρσια κλίση, μέσω βαθμιαίας μείωσης του ύψους των στύλων, έτσι ώστε το πάχος τους να παραμένει σταθερό.

Τα ακρόβαθρα αποτελούνται από τον κεφαλόδεσμο της πασσαλοεσχάρας, που ταυτόχρονα είναι και δοκός έδρασης των φορέων. Οι πάσσαλοι των ακροβάθρων επιλέχθηκαν με μικρή διατομή σκόπιμα, έτσι ώστε να μειωθούν οι ασκούμενες πάνω τους εγκάρσιες πιέσεις κατά την διαδικασία εκδήλωσης καθιζήσεων στο επίχωμα.