Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Η Γέφυρα του Τριποτάμου βρίσκεται στι κέντρο της Βέροιας, και ενώνει την οδό Ακροπόλεως με την οδό Κτηνιατρείου, επάνω από τον ποταμό Τριπόταμο που διασχίζει την πόλη.

Η γέφυρα αποτελείται από τρία συνεχή ανοίγματα και έχει συνολικό μήκος 106.20m μετρούμενο μεταξύ των αξόνων στήριξης στα ακρόβαθρα. Το κεντρικό άνοιγμα είναι 42.20 m ενώ τα ακραία από 32.0m. Τα μεσόβαθρα Μ1 και Μ2 βρίσκονται στη περιοχή της κοίτης του Τριποτάμου και τα ύψη τους είναι 29.0m και 28.0m αντίστοιχα.


Η ανωδομή της γέφυρας αποτελείται από συνεχή πλακόμορφο συμπαγή φορέα από προεντεταμένο σκυρόδεμα Β35, ο οποίος έχει πάχος 0.80m στα ανοίγματα και 1.80m στις στηρίξεις (μεσόβαθρα). Εκατέρωθεν του κυρίως φορέα πρόβολοι μεταβλητού πάχους b=0.50- 0.25m φέρουν τα πεζοδρόμια της οδού. 


 Τα μεσόβαθρα στο κατώτερο τμήμα τους είναι κοίλα ορθογωνικής διατομής. Στο ανώτερο τμήμα  κάθε μεσόβαθρο περιορίζεται στις δύο απέναντι πλευρές της ορθογωνικής διατομής, που διατάσσονται εγκαρσίως του άξονα της γεφύρας, όπως φαίνεται στην μηκοτομή του τεχνικού.


Η θεμελίωση των ακροβάθρων γίνεται με πασσάλους διαμέτρου D=1.50m και μήκους 32.00m, ενώ αυτή των μεσοβάθρων με πασσάλους μήκους 18.00m ίδιας διαμέτρου.