Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Πρόκειται για μια καλωδιωτή πεζογέφυρα, αναρτημένη από ευθύγραμμα καλώδια, που βρίσκεται στην θέση "Πύλη Τρικάλων" στον ποταμό Πορταϊκό.

Η γέφυρα αποτελείται από φορέα τριών ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 102m (24m-54m-24m). Το κατάστρωμα είναι μορφής πλήρους πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα, ολικού πάχους 0.5m και πλάτους 2.00m, με κεκλιμένες της πλευρικές επιφάνειες.

Το τεχνικό υποστηρίζεται από δύο πυλώνες μορφής Α κατά τη διαμήκη έννοια, οπλισμένου σκυροδέματος, στην κεφαλή των οποίων είναι αναρτημένα τα καλώδια. Η θεμελίωση των πυλώνων είναι επιφανειακή σε άκαμπτες βάσεις άοπλου σκυροδέματος. Το ελεύθερο ύψος κάθε πυλώνα ανέρχεται σε 14.00m ενώ το ύψος του στοιχείου θεμελίωσης είναι 7.00m. Η εγκάρσια σύνδεση των πυλώνων για κάθε στήριξη γίνεται με τρεις διαδοκίδες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η σύνδεση φορέα-πυλώνα πραγματοποιείται μέσω ελαστικών εφεδράνων.

Τα καλώδια της γέφυρας, είναι αναρτημένα στις δύο κεφαλές κάθε πυλώνα. Η σύνδεση του καταστρώματος με του πυλώνες είναι έμμεση, μέσω 32 καλωδίων με εμβαδό διατομής 3cm2/καλώδιο. Η αγκύρωση των καλωδίων στο σώμα του φορέα πραγματοποιείται μέσω εγκάρσιων διαδοκίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοποθετημένων ανά 6.00m κατά μήκος του καταστρώματος.