Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Πρόκειται για σύμμικτη γέφυρα δύο αμφιέρειστων ανοιγμάτων θεωρητικού μήκους 26,40m το καθένα, συνολικού μηκους 55,00m και η οποία γεφυρώνει τον ποταμό Αλιάκμονα στην οδό προς Επταχώρι και Πεντάλοφο. Το συνολικό πλάτος του καταστρώματος είναι 10,00m (7,50m ασφαλτικά και 2x1.25m πεζοδρόμια).

Ο φορέας του καταστρώματος, είναι σύμμικτος, συντιθέμενος από δύο χαλύβδινες δοκούς διατομής Ι, με οπλισμένη πλάκα από σκυρόδεμα. Οι δοκοί εδράζονται σε ελαστομεταλλικά αγκυρούμενα εφέδρανα τύπου IV. Κατά την εγκάρσια έννοια, ανά 3,30m υπάρχουν διαδοκίδες από συγκολλητές εργοστασιακά διατομές Ι, οι οποίες στο πάνω πέλμα τους φέρουν διατμητικούς ήλους για πλήρη συνεργασία με την έγχυτη πλάκα καταστρώματος. Το μεσόβαθρο της γέφυρας είναι μονόστυλο με δοκό έδρασης σχήματος άκμονα. Τα ακρόβαθρα είναι ολόσωμα και εκατέρωθεν τους κατασκευάζονται στατικά ανεξάρτητοι τοίχοι αντιστήριξης. Όλα τα βάθρα και οι τοίχοι αντιστήριξης θεμελιώνονται επιφανειακά (χωρίς πασσάλους) λόγω της καλής ποιότητας του εδάφους θεμελίωσης.