Έργο: Λύκειο συγκροτήματος Mουρτζούκου

Εργοδότης: Νομαρχιακή Aυτοδιοίκηση Mαγνησίας

Χρονολογία:1991

Αντικείμενο: Στατική Μελέτη Εφαρμογής

Το έργο αφορά την μελέτη του κτιρίου που στεγάζει το λύκειο του σχολικού συγκροτήματος Μουρτζούκου στο Βόλο. Το συνολικό εμβαδό του κτιρίου ισούται περίπου με 3,000.00 m2 και διανέμεται σε 3 ορόφους. Περιλαμβάνει επίσης κλειστό γυμναστήριο - γήπεδο ωφέλιμης επιφάνειας 500.00 m2 περίπου.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί η μελέτη και η κατασκευή της θεμελίωσης του κλειστού γυμναστηρίου, το οποίο θεμελιώθηκε σε απόσταση περίπου 50 cm από τα ήδη υπάρχοντα κτίρια του γυμνασίου και τον Πύργο Διοικήσεως (3 και 8 ορόφων αντίστοιχα). Για τον λόγο αυτό ήταν αναγκαία η λήψη ειδικών μέτρων υποθεμελίωσης των γειτονικών κτιρίων, δεδομένου ότι η στάθμη θεμελίωσης του κλειστού γυμναστηρίου βρίσκεται 2.00-3.00 m κάτω από την στάθμη θεμελίωσης των άλλων κτιρίων.

Στην οροφή του κλειστού γυμναστηρίου λόγω των μεγάλων ανοιγμάτων (καθαρό άνοιγμα δοκού 18 μέτρα) έγινε χρήση προεντεταμένων δοκών.