Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Πρόκειται για ανεξάρτητο έλεγχο της στατικής μελέτης του στεγάστρου του γηπέδου Ο.Α.Κ.Α.

Το στέγαστρο αποτελείται από 2 δεσμευμένα τόξα, τα οποία εκτείνονται μεταξύ των στηρίξεων κατά τη διαμήκη διεύθυνση. Η έδραση γίνεται σε 4 σημεία που βρίσκονται πάνω από τη στάθμη του εδάφους. Τα τόξα αποτελούνται από σωλήνες κοίλης κυκλικής διατομής και συνδέονται αρθρωτά μέσω 8 ζευγών προεντεταμένων καλωδίων, για κάθε ζεύγος σωλήνων.

Η οροφή συντίθεται από τριγωνικές προεξέχουσες δοκούς, διασταυρούμενες δοκούς σωληνωτής διατομής και διατομής Ι. Στο ένα άκρο στηρίζονται στο χαμηλό σωλήνα του τόξου ενώ το άλλο άκρο είναι ελεύθερο. Η σύνδεση των δοκών στο ελεύθερο άκρο γίνεται μέσω προεντεταμένων συνδέσμων. Η απαιτούμενη ακαμψία και σταθερότητα της κατασκευής εξασφαλίζεται μέσω δευτερευόντων σωλήνων που συνδέονται στα άκρα των κύριων τόξων.