Ι.ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.

Το τυρβώδες καθεστώς ροής που αναπτύσσεται από την κίνηση του ποταμού Τριποτάμου γύρω από τα θεμέλια των βάθρων της γέφυρας στην περιοχή Κτηνιατρείου της Βέροιας, είναι ικανό να προκαλέσει υποσκαφή και αφαίρεση εδαφικού υλικού από τον πυθμένα της κοίτης στο κάταντες των βάθρων τμήμα.

Μελετήθηκαν τα έργα προστασίας της κοίτης και των πρανών με στόχο την διασφάλιση ποτάμιας ροής στην ευρύτερη περιοχή των βάθρων.